fbtwin
Bel ons: 06 - 28 86 48 55          Mail ons: info@sankaevents.nl

Algemene Voorwaarden  

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (verder te noemen: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle communicatie die uitgaat van Sanka Events en alle overeenkomsten waarbij zij partij is. Eigen voorwaarden van wederpartijen (verder te noemen: “opdrachtgever”) zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, ook al is of wordt door opdrachtgever in van hem afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar die voorwaarden verwezen. 

Documentatie en offertes

2. Door of vanwege Sanka Events gedane communicaties en verstrekte documentatie zijn vrijblijvend en houden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op geen enkele wijze verplichtingen in voor Sanka Events, en alle daarin genoemde prijzen en productspecificaties zijn steeds vrijblijvend en bieden geen garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Overeenkomst

3. Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij door Sanka Events uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend ongeacht aanvaarding door opdrachtgever, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur ondubbelzinnig is vermeld en opdrachtgever vóór het verstrijken daarvan het gedane aanbod heeft aanvaard.
4. Indien een geldigheidsduur als hiervoor bedoeld niet of niet ondubbelzinnig is vermeld, dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en (huur)aanvragen voor Sanka Events eerst bindend na haar schriftelijke acceptatie daarvan, dan wel het door haar aan opdrachtgever ter beschikking stellen van de aangeboden dan wel bestelde zaken of activiteiten.
5. Eerst na een schriftelijke bevestiging door Sanka Events, dan wel het ter beschikking stellen door haar van de aangeboden dan wel bestelde zaken of activiteiten komt een overeenkomst tot stand tussen Sanka Events en opdrachtgever. Voor huur van zaken neemt de huurtermijn aanvang: (i) bij afhalen door opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever de zaken in ontvangst neemt bij Sanka Events, en (ii) bij bezorging door Sanka Events op het moment dat de zaken geladen worden door Sanka Events. 

Prijzen en betaling

6. De door Sanka Events opgegeven prijzen (waaronder op de door haar gehanteerde prijslijsten) luiden in euro’s voor de aangegeven duur van gebruik en/of de activiteit en zijn exclusief 21% BTW, onderhoud, transport, reinigen en eventueel laden en lossen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
7. Opdrachtgever dient een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te retourneren, dan wel 50% van het factuurbedrag door bij vooruitbetaling te voldoen, alvorens Sanka Events gehouden is tot het leveren van een prestatie onder de overeenkomst. Betaling van de resterende 50% van het factuurbedrag aan Sanka Events dient zonder beroep op verrekening of korting binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst te geschieden.
8. Bij niet tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is in verzuim, en is hij over de verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf het moment waarop het verzuim aanvangt tot het moment van ontvangst van de betaling door Sanka Events. Sanka Events is vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is bevoegd over te gaan tot invordering van de verschuldigde bedragen. Alle daaraan verbonden (buiten-) gerechtelijke kosten en schade komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij Sanka Events kan besluiten de incassokosten forfaitair te bepalen op 15% van de te vorderen bedragen.
9. Een door opdrachtgever gedane betaling strekt, ongeacht hetgeen daarbij wordt vermeld, in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op de langst openstaande opeisbare facturen.
10.Klachten met betrekking tot de uitvoering van een activiteit of evenement door Sanka Events dienen, onverminderd de rechten van opdrachtgever, binnen zeven dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk bij Sanka Events te worden ingediend. Het indienen van een klacht ontheft opdrachtgever niet van zijn verplichting de met de overeenkomst verbonden factuur of facturen tijdig te betalen. 

Annulering

11. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is mogelijk tot 14 dagen voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval opdrachtgever, behalve de 50% van de overeengekomen totale prijs die reeds bij het aangaan van de overeenkomst is betaald, geen verdere betaling verschuldigd is, tenzij Sanka Events op het moment van annulering door opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst reeds (al dan niet externe) kosten heeft gemaakt, welke kosten volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.
12. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
13. Bij onjuiste of niet tijdige annulering door opdrachtgever is opdrachtgever te allen tijde de volledige huurprijs verschuldigd, alsmede alle (al dan niet externe) kosten die Sanka Events op het moment van annulering door opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst reeds heeft gemaakt. 

Levering & ophalen zaken

14. Opdrachtgever is verplicht, al dan niet op aangeven van Sanka Events, bij aflevering of ophalen van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
15. Sanka Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ook niet na ingebrekestelling, indien zij het verhuurde niet, niet juist of te laat ter beschikking van opdrachtgever stelt. Sanka Events heeft te allen tijde het recht om een alternatief te leveren dat dezelfde functionaliteit bezit. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), kan de door Sanka Events te vergoeden schade ten hoogste de overeengekomen huurprijs bedragen.
16. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie of onder curatele stelling van (het bedrijf van) opdrachtgever, kan Sanka Events de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Sanka Events op vergoeding van alle kosten, schade en rente en voldoening van de overeengekomen huurprijs.
17. Bij het einde van de overeenkomst is Sanka Events te allen tijde, en zonder dat enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf benodigd is, gerechtigd om het verhuurde bij opdrachtgever terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Opdrachtgever is verplicht om aan Sanka Events alle medewerking te verlenen, en hij machtigt Sanka Events door het aangaan van de overeenkomst zich toegang tot het verhuurde te verschaffen. Sanka Events is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of derden in verband met het terughalen van het verhuurde dan wel het beëindigen van de overeenkomst geleden schade.
18. Als het verhuurde niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij Sanka Events wordt afgeleverd (dan wel, indien van toepassing, aan Sanka Events wordt afgegeven), verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is alsdan een schadevergoeding aan Sanka Events verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag of deel daarvan dat opdrachtgever nalaat om het goed na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan Sanka Events te retourneren, onverminderd het recht van Sanka Events op volledige vergoeding door opdrachtgever van alle geleden schade.
19. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot (eenzijdige) verlenging van de overeenkomst, de overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het verhuurde niet verlengd, en alle aan het verhuurde verbonden risico’s en aansprakelijkheden zijn vanaf het verstrijken van de huurtermijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in geen geval eigenaar van het verhuurde.
20. Alle schade (van Sanka Events en/of van derden) die ontstaat doordat Sanka Events niet aan haar verplichtingen jegens derden kan voldoen als gevolg van het niet tijdig retourneren van het verhuurde door opdrachtgever, is voor rekening van opdrachtgever en zal volledig kunnen worden verhaald op opdrachtgever. 

Verhuurde zaken

21. De verhuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Sanka Events en mogen niet worden onder- of weder-verhuurd of uitgeleend zonder haar schriftelijke toestemming.
22. Opdrachtgever is gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en de installatie te inspecteren op gebreken en beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Sanka Events kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen, en opdrachtgever jegens Sanka Events aansprakelijk is voor alle eventuele na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
23. Opdrachtgever is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Opdrachtgever dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen.
24. Het verhuurde dient door opdrachtgever in dezelfde staat als waarin het ontvangen is aan Sanka Events te worden geretourneerd (daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen gereinigd en, indien van toepassing, op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals opdrachtgever deze ontvangen heeft). Kosten gemaakt door Sanka Events in verband met of door het onvoldoende sorteren of niet reinigen door opdrachtgever worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het ophalen dan wel aannemen door Sanka Events van het verhuurde houdt niet de bevestiging in dat het verhuurde zich naar mening van Sanka Events in de juiste staat bevindt.
25. Aan het verhuurde mogen zonder schriftelijke toestemming van Sanka Events geen bewerkingen worden verricht. Alle in verband hiermee geleden schade wordt door opdrachtgever op eerste aanzegging van Sanka Events aan haar vergoed.
26. In geval van beschadiging aan het verhuurde is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende schade (waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade), al dan niet met schuld van opdrachtgever ontstaan, onverschillig of zulks toerekenbaar is aan opdrachtgever en ongeacht het moment waarop de schade zich openbaart.
27. Indien opdrachtgever zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangen de verplichtingen en aansprakelijkheid van opdrachtgever aan zodra het verhuurde aan opdrachtgever is afgegeven of anderszins ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever draagt gedurende de gehele duur van de overeenkomst, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het verhuurde. 

Evenementen en activiteiten

28. Eenieder die deelneemt aan door Sanka Events georganiseerde en/of begeleide evenementen en/of activiteiten dan wel die evenementen en/of activiteiten bijwoont (verder te noemen: een “deelnemer”) dient voor aanvang van de activiteiten melding te maken van eventuele gezondheidsklachten die hij heeft en waardoor tijdens het evenement zijn gezondheid in gevaar kan komen. Elke deelnemer dient voor en tijdens deelname aan het evenement en de activiteiten nuchter te zijn.
29. Iedere deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sanka Events ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde en/of gevaarlijke gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een redelijk handelend deelnemer. Indien aanwijzigingen en/of instructies van personeel van Sanka Events niet worden opgevolgd, vervallen alle aansprakelijkheden van Sanka Events.
30. Sanka Events en door haar ingeschakelde personen hebben, in het belang van de veiligheid, het recht om elke individuele deelnemer uit te sluiten van deelname aan het evenement of een bepaalde activiteit, indien de lichamelijke of geestelijke toestand dan wel het gedrag van de deelnemer zulks naar het oordeel van Sanka Events noodzakelijk maakt. Alle daaruit voor Sanka Events voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer(s), tenzij de gevolgen van hinder of last hem niet kunnen worden toegerekend.
31. De in het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens Sanka Events gerealiseerd foto- en filmmateriaal dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn en blijven eigendom van Sanka Events, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, en opdrachtgever vrijwaart Sanka Events specifiek voor aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom ter zake, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
32. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle vergoedingen en afdrachten verschuldigd in verband met op enig moment toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend auteurs-, portret-, octrooi-, merken-, modellen-, rechten op handelsnamen, en vergelijkbare rechten. 

Hulp en bijstand

33. Sanka Events zal naar gelang de omstandigheden de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer(s), tijdens een activiteit of evenement voor zover mogelijk hulp en bijstand verlenen.
34. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Sanka Events, uitsluitend indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen.
35. Indien de oorzaak terzake de hulp en bijstand aan de opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s) is toe te rekenen, is Sanka Events tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de opdrachtgever respectievelijk de betreffende deelnemer(s). 

Aansprakelijkheid

36. Het gebruik van Sanka Events gehuurde zaken, alsmede deelname aan evenementen en/of activiteiten waarvoor opdrachtgever Sanka Events heeft gecontracteerd en welke door Sanka Events of door haar ingeschakelde personen worden uitgevoerd, geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico. De opdrachtgever dient dit zelf kenbaar te maken bij de deelnemers. Sanka Events is geenszins verplicht om ten behoeve van opdrachtgever en/of deelnemers een verzekering van welke aard dan ook af te sluiten. Opdrachtgever en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aangaan van de benodigde en afdoende verzekeringen met betrekking tot hun deelname.
37. Sanka Events is slechts dan aansprakelijk voor door een opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Sanka Events of van door haar ingeschakelde personen.
38. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Sanka Events niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade en schade aan roerende of onroerende zaken en/of personen, zowel aan de zijde van opdrachtgever als bij derden. Opdrachtgever vrijwaart Sanka Events ter zake van eventuele vorderingen van derden.
39. Indien Sanka Events ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar aansprakelijkheidsverzekering en de onder de aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar gedane uitkering. Voor andere of meerdere schade dan in de voorgaande artikelen bedoeld is Sanka Events nimmer aansprakelijk.
40. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Sanka Events uit hoofde van de overeenkomst, het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde of anderszins, verjaart en vervalt door verloop van een jaar, nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn. 

Overmacht

41. In geval van overmacht is Sanka Events bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot het vergoeden van enige schade gehouden zal zijn.
42. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming door Sanka Events van haar verplichtingen onder de overeenkomst door opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het niet voldoen door leveranciers van Sanka Events aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, wettelijke beperkingen, of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering van Sanka Events verhinderen of beperken.
43. Indien zich omstandigheden voordoen (daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen weersomstandigheden), waarin het gebruik van het verhuurde dan wel het uitvoeren van een activiteit voor de gebruikers en/of begeleiders niet langer verantwoord wordt geacht, kan Sanka Events het gebruik van het verhuurde en/of de activiteit beperken en/of stilleggen. Opdrachtgever heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding en kan Sanka Events nimmer aansprakelijk stellen voor eventuele geleden schade. 

Boetes, belastingen

44. Opdrachtgever verbindt zich bij en door het aangaan en de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sanka Events om alle directe of indirecte lasten, belastingen (waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit dan wel samenhangen met het gebruik van het verhuurde door opdrachtgever of derden, te zullen betalen. 

Slotbepalingen

45. Indien een of meerdere bepalingen uit de tussen Sanka Events en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden) niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. De niet of niet geheel geldige bepaling zal alsdan worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling en de bedoeling daarvan zo dicht mogelijk benadert. Sanka Events en opdrachtgever zullen daartoe zonodig in overleg treden.
46. Sanka Events kan, afhankelijk van het gehuurde, in haar brochures afwijken van en/of aanvullingen doen op deze Algemene Voorwaarden. Zulke afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zullen gelden als in de gesloten overeenkomst opgenomen bijzondere voorwaarden.
47. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
48. Elk geschil tussen Sanka Events en opdrachtgever zal worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond. Geschillen waarbij een opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), zullen worden berecht door de rechter die op grond van het Nederlands recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 

Aanvullende Voorwaarden Catering 

Voorwaarden Eten

1. Bestellingen dienen uiterlijk tien dagen voor de uitvoeringsdatum te worden doorgegeven. Bestel echter tijdig, want vol is vol.
2. Zeven dagen voor uw evenement dient u het definitieve aantal gasten door te geven. Na deze datum kan dit aantal niet meer gewijzigd worden.
3. Voor kinderen tot en met elf jaar bereiden wij halve porties. Dit dient u bij het doorgeven van uw bestelling duidelijk te vermelden.
4. Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname voor 20 personen, tenzij anders vermeld. Bij kleinere afnames berekenen wij een toeslag.
5. Alle arrangementen zijn inclusief porseleinen borden (of alternatieve attributen, bijvoorbeeld bij de themabuffetten), bestek en afwas, alsmede de vaste transportkosten.
6. Schade, verlies of diefstal dient meteen aan Sanka Events te worden gemeld. De vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening gebracht.
7. Op alle leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland (UVH) van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Noord- en Midden Limburg (zie www.horeca.org).
8. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden Drinken 

9. Bestellingen dienen uiterlijk tien dagen voor de uitvoeringsdatum te worden doorgegeven. Bestel echter tijdig, want vol is vol.
10. Schade, verlies of diefstal dient meteen aan Sanka Events te worden gemeld. De vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening gebracht.
11. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (arrangementen en alcoholhoudende dranken 21%; alcoholvrije dranken 6%). Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden IJs 

12. Bestellingen dienen uiterlijk tien dagen voor de uitvoeringsdatum te worden doorgegeven. Bestel echter tijdig, want vol is vol.
13. Schade, verlies of diefstal dient meteen aan Sanka Events te worden gemeld. De vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening gebracht.
14. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden Transport 

15. De vaste transportkosten per opdracht bedragen éénmalig € 10,-. Daarnaast berekenen wij € 0,65 per gereden kilometer.
 
offerte
reserveren
contact
Wij hebben tevreden klanten in: Aalst Afferden Aijen Alkmaar Almelo Almere Altweerterheide America Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arcen Arnhem Asenray Assen Asten Baarlo Baexem Bakel Barendrecht Barneveld Beegden Beek en Donk Beers Beesel Belfeld Berg Bergen Bergen op Zoom Beringe Best Beugen Beuningen Blerick Blitterswijck Boekel Boekend Born Boshoven Boshuizerbergen Boxmeer Boxtel Breda Bree Broekhuizen Brunssum Budel Buggenum Castenray Cuijk Culemborg Delft De Mortel Den Bosch Den Haag De Rips Deurne Deventer Diemen Dilsen Dinther Doetinchem Dongen Dordrecht Drachten Dronten Drunen Echt Ede Egchel Eindhoven Ell Elsendorp Emmen Enschede Etten-Leur Evertsoord Geijsteren Gelderland Geldermalsen Geldrop Geleen Gemert Genk Gennep Goes Goirle Gorinchem Gouda Grashoek Grathem Grave Griendtsveen Groeningen Groesbeek Groningen Grubbenvorst Haarlem Haelen Haler Hamont Handel Hasselt Heel Heerenveen Heerlen Heesch Heeswijk Heeze Hegelsom Heibloem Heide Helden Helenaveen Helmond Hengelo Herkenbosch Herten Heusden Heythuysen Hilversum Hoensbroek Holthees Hoofddorp Hoogeveen Horn Horst Hout-Blerick Houten Huissen Hunsel Ittervoort Kelpen-Oler Kerkrade Kessel Kessel-Eik Koningslust Kranenburg Kronenberg Laar Lanaken Landgraaf Landhorst Ledeacker Leeuwen Leeuwarden Leiden Lelystad Leunen Lierop Liessel Limburg Linne Lomm Lommel Lottum Luchthaven Schiphol Maarheeze Maasbracht Maasbree Maaseik Maashees Maasmechelen Maasniel Maastricht Malden Meerlo Meerlo-Wanssum Meijel Melderslo Melick Meppel Merselo Merum Meterik Middelburg Mierlo Milheeze Mill Moerdijk Montfort Mook Naaldwijk Nederweert Neer Neerbeek Neeritter Neerkant Neerpelt Nieuw-Bergen Nieuwegein Nijmegen Nistelrode Noord-Brabant Nuenen Nunhem Oeffelt Offenbeek Ohé en Laak Oirlo Oirschot Oisterwijk Ommel Ool Oosterhout Oostrum Oploo Oss Overloon Overpelt Panheel Panningen Peer Posterholt Reuver Ridderkerk Rijkevoort Rijswijk Roermond Roggel Roosendaal Rotterdam Sambeek Schaijk Schiedam Schijndel Schinveld  Sevenum Siebengewald Simpelveld Sint Anthonis Sint Odiliënberg Sint Oedenrode Sittard Smakt Someren Someren-Eind Someren-Heide Son Spijkenisse Stein Stevensbeek Stevensweert Steyl Stramproy Susteren Swalmen Swolgen Tegelen Terneuzen Thorn Tiel Tienray Tilburg Tungelroy Turnhout Uden Utrecht Vaals Valkenburg Valkenswaard Veenendaal Veghel Velden Veldhoven Venlo Venray Veulen Vierlingsbeek Vlaardingen Vlierden Vlissingen Vlodrop Vortum-Mullem Vredepeel Vught Waalwijk Wageningen Wanroij Wanssum Weert Well Wellerlooi Wessem Westerbeek Wijchen Woerden Ysselsteyn Zaltbommel Zaanstad Zeeland Zeist Zoetermeer Zutphen Zwijndrecht Zwolle